You need Flash Player 8 and allow javascript to see the content of this site..

If you have Flash 8 (or higher) and your browser support javascript bypass the Flash detect..

Barcelona Gestió Urbanística SA va ser constituïda el 15 de desembre de 2000, prèvia autorització de la seva constitució i Estatuts, pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada el 21 de juliol de 2000. El 100% del seu capital és municipal i constitueix l’objecte de la societat, entre d’altres, la promoció, la gestió i l’execució d’activitats urbanístiques, la realització d’obres d’urbanització i la dotació de serveis derivats d’aquestes activitats. Així mateix, la societat actua en el desenvolupament del Pla d’Habitatge de Barcelona com a operador de gestió de sòl i gestor de barris amb accions de remodelació i rehabilitació, alhora que impulsa i coordina la xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona. L’adreça social de la societat és: Carrer Llacuna 161, 2ª planta 08018 Barcelona Tel. 932.914.600 Fax. 932.914.601